dima
  • 2005 ::: 3x3x3

    3x3x3, 2005, instalace, Kiruna

    Sněhová krychle s vnitřním prostorem ve tvaru koule, do nějž je možné vstoupit. Vnitřní prostor je prosvětlený malými kruhovými otvory rozmístěnými v pravidelném rastru v horní části kupole.

    3x3x3, 2005, installation, Kiruna

    A snow cube with the inner space of a spherical shape that you can enter. The inner space is lit by small, circular openings arranged in a regular grid in the upper section of the dome.