• 2012 ::: PTÁK

  Pták, 2012, prostorová zvuková instalace, bývalý klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice

  zvuková smyčka, reproduktory

  Zvuková instalace v otevřeném ambitu bývalého kláštera vytváří iluzi letícího ptáka, který nekonečně krouží chodbou kolem rajského dvora. Realizace ve spolupráci s Janem Proškem.

  Bird, 2012, spatial sound installation, Rosa Coeli former monastery, Dolní Kounice

  sound loop, loudspeakers

  Sound installation in an open ambit of the former monastery creates an illusion of a flying bird which circles in the corridor around the paradise courtyard. Realization in cooperation with Jan Prošek.

 • 2012 ::: POPISY

  Popisy, 2012, videoinstalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

  LCD monitory, videosmyčka

  Na třech displayích je ve smyčce zobrazován záznam psaní textu, který popisuje výtvarné realizace autora. Každá z projekcí zobrazuje jiný text vztahující se k jinému projektu. Text postupně roste a proměňuje se dokud není dokončen.

  Foto: Radek Jandera

  Descriptions, 2012, video installation, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

  LCD monitors, video loop

  The loop played on three different monitors shows the recording of writing a text describing the author's works. Each of the projections shows a different text related to a different project. The text gradually grows and changes until it is finished.

  Photo: Radek Jandera

 • 2012 ::: JASNÝ TVAR

  Jasný tvar, 2012, zvuková a světelná instalace, galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec

  sádrokarton, světlo, kámen, zvuková smyčka, reproduktory

  Instalace pro prostor galerie Die Aktualität des Schönen v Liberci realizovaná ve spolupráci s Janem Proškem. Zvuková složka instalace se obrací směrem ven z galerie do prostoru nákupního centra, v němž se galerie nachází. Nahrávka imituje zvukový podklad obyčejně přehrávaný v obchodních domech. Do reálných zvuků nákupního centra popisuje ženský hlas detailně vnitřní galerijní instalaci. Uvnitř prázdné galerie nepravidelného půdorysu je v jedné ze stěn od stropu až k podlaze několik centimetrů tenká štěrbina, z níž se line ostré světlo. Za štěrbinou se nachází opticky neohraničený prostor s levitujícím kusem pískovce v detailu připomínajícím krajinu.

  Clear Shape, 2012, sound and light installation, Die Aktualität des Schönen Gallery, Liberec

  plasterboard, light, sandstone, sound loop, loudspeakers

  An installation for the space of gallery Die Aktualität des Schönen in Liberec realized in cooperation with Jan Prošek. The sound part of the installation turns out of the gallery space in the direction of the shopping mall space where the gallery is situated. The recording imitates the sound background of the muzak usually played in the shopping centres. The female voice then describes in a detailed way the inner gallery installation. Inside the empty gallery space of an irregular shape there is in one of its walls a ceiling to floor slit from which a harsh light is beaming. Behind the slit there is and optically unlimited space with a levitating piece of sandstone, which in detail resembles a landscape.